Информация относно обработката на Вашите лични данни

Вашите лични данни се обработват от CTS Теглителна служба търговска марка, чрез която оперира на пазара фирма ЕксСълюшънс ООД, ЕИК 207315157 /Администратор/  със седалище и адрес на управление гр. Костенец 2030, ул. Белмекен  No 45, тел.: 0885115176, е-mail:  ctsbulgaria@abv.bg.
ЕксСълюшънс ООД, ЕИК 207315157 предоставя обучения и теглещи услуги, а именно: теглене на каравани, теглене на лодки и всички видове ремаркета до 3500 кг.
Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена, адрес за вземане и/или доставка на товар, телефон, имейл. В отделни случаи, при изпълнение на задължения на Администратора, определни в ЗС, ЗМИП, ЗМФТ и др. се обработва и ЕГН. Срокът за съхранение на личните данни е 5 г., считано от датата на сключване на договор с Администратора.
Правното основание за обработване на лични данни е договор, по който сте страна или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.
Целта на обработката е изпълнение на договора, по който сте страна, както и отразяването му в счетоводните документи на Администратора. Непредставянето на гореописаните лични данни прави невъзможно изпълнението на договора за обучения или  теглеща услуга и освобождава Администратора от всякакава отговорност по повод на това неизпълнение.
Възможно е Администраторът да разкрие и предаде Вашите лични данни на обработващи лични данни, а именно: счетоводни и/или адвокатски кантори, както и подизпълнители, при спазване условията на националното законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
Администраторът не извършва автоматизирано обработване на Вашите лични данни, включващо профилиране, което поражда за Вас правни последици или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.
По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни.В  случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред КЗЛД.